ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 116

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve anılan Kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler

 

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün

Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)

İ

04.04.2024
Perşembe / 11:00
05.04.2024
Cuma / 11:00
01.04.2024
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)
01.04.2024
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 19 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI

1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2022 ve 2023) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2022 ve 2023) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapanlar ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2022 günü yapılmış olması gerekmektedir.


2. Bir üyenin, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış yapmış olması ve ilgili beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 20.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.


3. Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr , www.oib.org.tr) ilan edilecektir.


4. Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi ve Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan imza sirkülerinin fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.


5. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.


6. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.


7. Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi ve kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge) ibraz edip hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.

9. Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.


10. Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU

 

EK:
1) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Şahıs firmaları için - 1 sayfa)
2) Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği (Tüzel firmalar için - 1 sayfa)