Etkinlikler

E-Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

Sirküler No: 52

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 13.02.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “E-Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                              e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                 

 

 

Program Akışı:

 • Dış Pazarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri
 • İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri
 • Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi
 • E-Ticarette/E-İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları
 • B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

13 Şubat 2018

Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri

Sirküler No: 51

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.03.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                               e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

15 Şubat 2018
EGİTİM

Dış Ticaret Mevzuatı Semineri

Sirküler No: 64

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.02.2018 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Dış Ticaret Mevzuatı Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

     e-imzalıdır

Özcan KOLBAŞI

  Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159 BURSA

 

Program İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Türkiye'de Dış Ticareti Düzenleyen Kurumlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
 • İhracı Yasak Mallar
 • İhracı İzne Tabii Mallar
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar
 • Gümrükte Ödenen Vergiler Ve Temel Hesaplama Yöntemi
 • İthalat Listeleri ve GTİP
 • GTİP Tabloları
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar
 • Güncel Durum
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Gümrük Mevzuatı
 • Gümrük Rejimi
 • Gümrük Tarifesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
 • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
 • Geri Gelen Eşya
 • Gümrük Vergisinde Muafiyet Ve istisna
 • Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil Ve Düzeltme
 • Basitleştirilmiş Usül
 • Sonradan Kontrol
 • Serbest Bölgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
15 Şubat 2018

OTOMOTİV İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

9 Ocak 2019
09 Ocak 2019

BUİKAD BARAN ÇELİK'İ AĞIRLADI

16 Ocak 2019
16 Ocak 2019
HABER

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 108

 

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün
Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)
11.04.2019
Perşembe / 10:00
12.04.2019
Cuma / 10:00
05.04.2019
Cuma (Mesai
Bitimine Kadar)
08.04.2019
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI
1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2017 ve 2018) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2017 günü yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
3.
Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
8.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
10.
Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
11.
Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU​

EK-1
(TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI)
(TÜZEL FİRMALAR İÇİN, ÖRNEKTİR)


Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kaşe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İmza/İmzaları


Firma Ünvanı : ……………………………………………………
Firma Vergi No : ……………………………………………………
Temsilcinin Adı Soyadı : ……………………………………………………
Temsilci TC Kimlik No : ……………………………………………………

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 EK-2
(KATILIM BİLDİRİM YAZISI)

(ŞAHIS FİRMALARI İÇİN, ÖRNEKTİR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmzası

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

11 - 12 Nisan 2019
TİCARET HEYETİ

İspanya Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti 2020

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTR İSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 465

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 17 – 20 Şubat 2020 tarihleri arasında İspanya'ya yönelik olarak otomotiv sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir.
İspanya, Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük 2. Motorlu taşıt üreticisi iken, ticari araç üretiminde ise Türkiye'nin hemen önünde ilk sırada bulunmaktadır. İspanya motorlu araçlar pazarı 2012 yılından bu yana her yıl artış göstermektedir ve 1.5 milyon adedin üzerindedir. İspanya'nın otomotiv ithalatı 2018 yılında 50 milyar USD'ye yaklaşmıştır. Ülkenin tedarik endüstrisi ithalatı ise yaklaşık 20 milyar USD'dir. İspanya otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yaptığımız 5. Ülke konumunda yer almaktadır. İspanya'ya yönelik otomotiv ihracatımız 2014 yılından bu yana sürekli artış göstermektedir ve 2018 yılında 1 milyar 785 milyon USD'ye ulaşmıştır.
Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile İspanya otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme sunumu yapılması, İspanya'daki otomotiv ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.
Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 700 EUR olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin
Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 16 Aralık 2019 Pazartesi Günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yeterli başvuru olmaması halinde heyet programı iptal edilecek olup ödenmiş olan katılım bedelleri iade edilecektir. Katılım başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Son başvuru tarihi : 16 Aralık 2019 Cuma
Başvuru linki : https://cutt.ly/Fey2OLx
EK:
Katılım şartları ve heyet taslak programı (2 sayfa)

 

KATILIM ŞARTLARI:


Uygulanacak Teşvikler:
Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli ülkelerde ise % 60'ı destek kapsamındadır.
Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı şirketin hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet organizasyonuna ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.


Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi:
Kişi başı 700 EUR

Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz (16 Aralık 2019) son başvuru tarihine kadar 10 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.


Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:

- İstanbul – Madrid – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
- İspanya'da 4*-5* otellerde konaklama
- Şehir içi ve varsa Şehirlerarası transferler
- Taslak programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
- İspanya'daki firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- İspanya'daki firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım hizmetleri
- Tesis/bölge/kurum/toptancı/pazar ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer dokümanlar


Katılım Bedeline Dahil Olmayan Hizmetler:

- İspanya T.C. vatandaşlarından vize talep etmektedir. T.C. pasaportu dışında başka bir ülke pasaportu ile seyahat edecek katılımcılarımızın vize gerekliliği durumunu araştırmaları gerekecektir. Bu durumda olan katılımcılarımız vize işlemlerini kendileri yapacaklardır.
- Yurtdışı çıkış harcı
- Özel harcamalar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569 NİLÜFER VERGİ DAİRESİ VN:8880035583
VAKIFLAR BANKASI /ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ /ŞUBE KODU:398
EUR HESAP NO: 00158048012268452 IBAN NO: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52
Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.


Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: yilmaza@uib.org.tr​
İlgili Kişi: Aslıhan Yılmaz – dahili:1902

 

İSPANYA OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
TASLAK PROGRAMI
17 – 20 Şubat 2020

 

17 Şubat 2020, Pazartesi
14:05 – 16:45 : THY'nin TK1859 sefer sayılı uçağı ile Madrid'e hareket.
16:45 – 18:00 : Havalimanından otele hareket ve check-in
19:00 – 19:30 : Ticaret Müşaviri Bilgilendirme Sunumu, İspanya İş Kültürü / Otomotiv Sektörü hakkında sunumlar
19:30 : Konaklanan Otelde Akşam Yemeği


18 Şubat 2020, Salı

10:00 – 17:00 : Madrid ve çevresinde yerleşik İspanyol ithalatçı-toptancı firmalar ile Türk firmaların ikili iş görüşmeleri
İkramlar (görüşmelerin bölünmemesi için öğle yemeği sırasındaki ikramlar görüşmelerin yapıldığı salonun fuaye alanında sunulacaktır.)
19:30 : Akşam Yemeği


19 Şubat 2020, Çarşamba
09:30 : Otelden Hareket

10:00 – 13:00 : Tesis Ziyareti Ziyareti
13:00 – 14:00 : Öğle yemeği
14:00 – 17:30 : Toptancı Ziyareti
17:30 – 18:00 : Otele hareket
19:30 : ………. Restaurant akşam yemeği


20 Şubat 2020, Perşembe
09:00 : Otelden Check-out ve Havalimanına transfer
12:15- 18:35 : THY'nin TK1858 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'a hareket (4 saat 20 dk)
18:35 : İstanbul'a varış

17 - 20 Şubat 2020
FUAR

Automechanika Ho Chi Minh City 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 333

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 05-07 Mart 2020 tarihleri arasında Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde gerçekleştirilecek olan Automechanika Ho Chi Minh City 2020 Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, işbu duyuruya istinaden firmalarımızdan son başvuru tarihine kadar katılım başvuruları toplanacak, başvuran firma sayısının belli bir rakama ulaşmaması durumunda organizasyon iptal edilecektir. Buna istinaden, anılan fuara katılmak isteyen firmalarımızın belirtilen son tarihten önce başvurularını tarafımıza iletmeleri büyük önem arz etmektedir.

Vietnam, 100 milyona yaklaşan nüfusu, hızla büyüyen otomotiv pazarı, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle artan otomotiv yatırımları ile giderek otomotiv endüstrisi açısından önemli bir ülke konumuna gelmektedir. Ülkeye yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi, ülkedeki iç pazarın ve otomotiv üretiminin hızla artması beklenmektedir. Vietnam'da yıllık 200-250 bin adet aralığında motorlu araç üretimi bulunmaktadır. 2012 yılında 100 bin adedin altında olan ülkedeki motorlu araçlar pazarı ise 2018 yılında 300 bin adetlere yaklaşmıştır ve 2019 yılında 300 bin adedin de üzerine çıkması beklenmektedir. Vietnam'ın 5 milyar USD civarında otomotiv ithalatı bulunmaktadır ve ithalatında tedarik endüstrisi ürünleri öne çıkmaktadır. Ülkemizin Vietnam'a yönelik otomotiv ihracatı da 2018 yılında %147 artarak 15.7 milyon USD'ye yükselmiştir. 2019 yılında da devam eden ihracat artışı ile bu ülkeye yönelik ihracatımızın 20 milyon USD'ye yükselmesi beklenmektedir. Son dönemde Vietnam'a yönelik otomotiv ihracatımızdaki artış ve ülkedeki potansiyel dikkate alınarak, Vietnam dikkatle takip edilmesi gereken bir pazar konumuna ulaşmıştır.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu standlı m² satış fiyatı 500 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir.

Fuara katılmak isteyen firmaların 1.500 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki ABD DOLARI HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına, katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına döviz transferi olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/2xHeY5t linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri fuara ilk kez milli katılım gerçekleştirilmesi nedeniyle 2 kriter göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (1. ağırlıklı kriterdir)

2) Talep edilen m² büyüklüğü (2. ağırlıklı kriterdir)
Fuar başvurularının en geç 23 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Automechanika Ho Chi Minh City / Ho Chi Minh City-Vietnam / 05 – 07 Mart 2020 / m2 fiyatı 500$ / başvuru için avans ödemesi 1.500$ / 

https://automechanika-hcmc.hk.messefrankfurt.com/hochiminhcity/en.html

Devlet Desteği: Ticaret Bakanlığınca hedef ülke olması durumunda %70, olmaması durumunda
%50
Fuara başvuru linki: https://bit.ly/2xHeY5t
Son başvuru tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

 

Uygulanacak

Teşvikler

 Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamına Bakanlık onayı
durumunda alınacaktır.
Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,
nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında
ödenecek bedelin
· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara
katılım sonrasında destek olarak ödenir. (üst limit 2019 yılı için 107.000
TL'dir)

· Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda
destek oranı %70 olarak uygulanacaktır. (2020 yılı hedef ülkeleri henüz
açıklanmamıştır.)

Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma
hesabından yapılması gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

ücreti

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 500 ABD Doları ($) / m2
Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan
teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam
bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini
müteakip en geç üç ay içerisinde kep (kayıtlı e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize
gönderecektir.
Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın
Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım

Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
- Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, internet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme

Koşulları

 Katılımcılar 1.500 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma
hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)

(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak
yüklenecektir).
Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 1 Kasım 2019 tarihine kadar
2.taksit – en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri
durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin

Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
Dolar Hesap No: 00158048012268448
Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası
online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra,
banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve
ulaştığına dair teyit alınız.)
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı
Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile
katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen
ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir.
Katılımcı/organizatör tarafından bu
şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye
alınmaz.
(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara
veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek
müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça
belirtilen hesaba aktarmakla
yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı
yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından
Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması

gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel :
0 224 219 10 00 Dahili: 1900 - 1901
E-posta: ozturka@uib.org.tr
İlgili Kişi - Alpay ÖZTÜRK
 
05 - 07 Mart 2020
TİCARET HEYETİ

Meksika Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTR İSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 466

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 15 – 20 Mart 2020 tarihleri arasında Meksika'ya yönelik olarak otomotiv sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir.
Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile Meksika otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme sunumu yapılması, Meksika'daki otomotiv ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.
Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 950 $ olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 20 Aralık 2019 Cuma Günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yeterli başvuru olmaması halinde heyet programı iptal edilecek olup ödenmiş olan katılım bedelleri iade edilecektir. Katılım başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Son başvuru tarihi : 20 Aralık 2019 Cuma
Başvuru linki : https://www.kisa.link/MbhR
EK:
Katılım şartları ve heyet taslak programı (3 sayfa)

 

KATILIM ŞARTLARI:


Uygulanacak Teşvikler:
Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli ülkelerde ise % 60'ı destek kapsamındadır.
Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı şirketin hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet organizasyonuna ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.


Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi:
Kişi başı 950 Amerikan Doları
Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz (20 Aralık 2019) son başvuru tarihine kadar 10 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.


Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:
- İstanbul – Meksika – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
- Meksika'da 4*-5* otellerde konaklama
- Şehir içi ve varsa Şehirlerarası transferler
- Taslak programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
- Meksika'daki firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Meksika'daki firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım hizmetleri
- Tesis/bölge/kurum/toptancı/pazar ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer dokümanlar


Katılım Bedeline Dahil Olmayan Hizmetler:
- Meksika T.C. vatandaşlarından vize talep etmektedir. T.C. pasaportu dışında başka bir ülke pasaportu ile seyahat edecek katılımcılarımızın vize gerekliliği durumunu araştırmaları gerekecektir. Bu durumda olan katılımcılarımız vize işlemlerini kendileri yapacaklardır. Heyet tarihlerinde geçerli ABD vizesi olan katılımcıların Meksika vizesi almalarına gerek yoktur.
- Yurtdışı çıkış harcı
- Özel harcamalar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569 NİLÜFER VERGİ DAİRESİ VN:8880035583
VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE / ŞUBE KODU:1229
USD HESAP NO: 00158048012268448
IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48
Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.
Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.


Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: aslantasu@uib.org.tr
İlgili Kişi: Uğur ASLANTAŞ – dahili:1907

 

MEKSİKA OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
TASLAK PROGRAMI
15 – 20 Mart 2020

 

15 Mart 2020, Pazar
21:40 : THY'nin TK181 sefer sayılı uçağı ile Mexico City'e hareket (15 saat 20 dk,)


16 Mart 2020, Pazartesi
04:00 : Mexico City'e varış ve otele haraket 10 dk)
05:30 : Otele varış ve check-in işlemleri
14:00 – 17:00 : Toptancı ziyaretleri
19:00 : Sektörel bilgilendirme ve akşam yemeği (Meksika Ticaret Müşavirliğimiz-Otomotiv Birlikleri yöneticileri ile)


17 Mart 2020, Salı
9:30 : Kayıt
10:00 – 18:00 : Meksikalı ithalatçı – toptancı firmalar ile Türk firmaların ikili iş görüşmeleri
Öğle yemeği ve ikramlar
19:30 : Akşam Yemeği


18 Mart 2020, Çarşamba
09:30 – 12:30 : Aftermarket Depo ziyaretleri
12:30 – 14:00 : Öğle Yemeği
14:00 – 18:00 : Toptancı ziyaretleri
19:30 : Değerlendirme toplantısı ve akşam yemeği

19 Mart 2020, Perşembe
01:30 : Otelden Check out ve Hava alanı transferi
05:20 : THY TK181 ile İstanbul'a hareket (15 saat 55 dk, +1 gün))


20 Mart 2020, Cuma
06:15 : İstanbul'a varış

15 - 20 Mart 2020
TİCARET HEYETİ

Arjantin ve Brezilya'ya Yönelik Olarak Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTR İSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 53

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 21 – 27 Haziran 2020 tarihleri arasında Arjantin ve Brezilya'ya yönelik olarak otomotiv sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile Arjantin ve Brezilya otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme sunumu yapılması, her iki ülkedeki otomotiv ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1.500 $ olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 28 Şubat 2020 Cuma Günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Katılım 20 firma ile sınırlı olup, 20 firmalık kontenjan dolduğunda heyete yeni firma alınmayacaktır. Belirtilen tarihe kadar yeterli başvuru olmaması halinde heyet programı iptal edilecek olup ödenmiş olan katılım bedelleri iade edilecektir. Katılım başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Birgül Polat
Genel Sekreter V.

Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma

Başvuru linki: https://bit.ly/2vVkAeD

EK: Katılım şartları ve heyet taslak programı (3 sayfa)

KATILIM ŞARTLARI:
Uygulanacak Teşvikler:
Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli ülkelerde ise % 60'ı destek kapsamındadır.
Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı şirketin hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet organizasyonuna ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi:
Kişi başı 1.500 Amerikan Doları

Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
Heyetimiz (28 Şubat 2020) son başvuru tarihine kadar 10 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:
- İstanbul – Buenos Aires, Buenos Aires – Sao Paulo, Sao Paulo – İstanbul ekonomi sınıfı uçak
bileti
- Buenos Aires ve Sao Paulo'da 4*-5* otellerde konaklama
- Şehir içi ve varsa Şehirlerarası transferler
- Taslak programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
- Her iki ülkedeki firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası,
teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Her iki ülkedeki firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve
tanıtım hizmetleri
- Tesis/bölge/kurum/toptancı/pazar ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer dokümanlar

Katılım Bedeline Dahil Olmayan Hizmetler:
- Arjantin ve Brezilya T.C. vatandaşlarından vize talep etmemektedir. T.C. pasaportu dışında başka bir ülke pasaportu ile seyahat edecek katılımcılarımızın vize gerekliliği durumunu araştırmaları gerekecektir. Bu durumda olan katılımcılarımız vize işlemlerini kendileri yapacaklardır.
- Yurtdışı çıkış harcı
- Özel harcamalar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569
NİLÜFER VERGİ DAİRESİ VN:8880035583
VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE / ŞUBE KODU:1229
USD HESAP NO: 00158048012268448
IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: aslantasu@uib.org.tr
İlgili Kişi: Uğur ASLANTAŞ – dahili:1907

ARJANTİN - BREZİLYA OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
TASLAK PROGRAMI
21 – 27 Haziran 2020

 

21 Haziran 2020, Pazar:
09:40 – 21:30 : THY'nin TK15 sefer sayılı uçağı ile Buenos Aires'e hareket (Brezilya'da duraklama var,17 saat 50 dk)
21:30 – 23:00 : Ministro Pistarini Uluslararası Havalimanına varış ve otele transfer
23:00 : Sheraton Buenos Aires & Convention Center Oteline Varış

22 Haziran 2020, Pazartesi:
09:30 : Otelden hareket
10:30 – 12:30 : Tesis Ziyareti
12:30 – 14:00 : Öğle Yemeği
13:30 – 16:00 : Tesis Ziyareti
16:00 : Otele hareket
19:30 : Akşam Yemeği

23 Haziran 2020, Salı:
10:00 – 17:00 : Buenos Aires ve çevresinde yerleşik Arjantinli ithalatçı-toptancı firmalar ile Türk firmaların ikili iş görüşmeleri
İkramlar (görüşmelerin bölünmemesi için öğle yemeği sırasındaki ikramlar görüşmelerin yapıldığı salonun fuaye alanında sunulacaktır.)
19:30 : Akşam Yemeği

24 Haziran 2020, Çarşamba:
10:00 – 11:00 : Otelden check out ve havalimanına hareket
14:10 – 16:55 : Gol Havayolları ile Sao Paulo'ya hareket (GOL Linhas Aereas SA 7453, 2 saat 45 dk uçuş süresi)
16:55 – 18:30 : Pullman Sao Paulo Ibirapuera otele transfer ve check - in
19:00 – 21:00 : Sao Paulo Ticaret Müşavirliği Ülke Bilgilendirme Sunumu ve akşam yemeği

25 Haziran 2020, Perşembe:
10:00 – 17:00 : Sao Paulo ve çevresinde yerleşik Brezilyalı ithalatçı-toptancı firmalar ile Türk firmaların ikili iş görüşmeleri
İkramlar (görüşmelerin bölünmemesi için öğle yemeği sırasındaki ikramlar görüşmelerin yapıldığı salonun fuaye alanında sunulacaktır.)
19:30 : Akşam Yemeği

26 Haziran 2020, Cuma
09:30 : Otelden hareket
10:30 – 12:30 : Tesis Ziyareti
12:30 – 14:00 : Öğle Yemeği
13:30 – 16:00 : Tesis Ziyareti
16:00 : Otele hareket

27 Haziran 2020, Cumartesi
00:15 : Otelden çıkış ve Sao Paulo Guarulhos Havalimanı transferi
03:10 – 21:40 : THY'nin TK16 sefer sayılı uçağı ile İstanbul'a hareket (12 saat 30 dk uçuş süresi)

21 - 27 Haziran 2020