Etkinlikler

E-Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

Sirküler No: 52

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 13.02.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “E-Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                              e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                 

 

 

Program Akışı:

 • Dış Pazarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri
 • İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri
 • Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi
 • E-Ticarette/E-İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları
 • B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

13 Şubat 2018

Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri

Sirküler No: 51

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.03.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                               e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

15 Şubat 2018
EGİTİM

Dış Ticaret Mevzuatı Semineri

Sirküler No: 64

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.02.2018 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Dış Ticaret Mevzuatı Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

     e-imzalıdır

Özcan KOLBAŞI

  Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159 BURSA

 

Program İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Türkiye'de Dış Ticareti Düzenleyen Kurumlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
 • İhracı Yasak Mallar
 • İhracı İzne Tabii Mallar
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar
 • Gümrükte Ödenen Vergiler Ve Temel Hesaplama Yöntemi
 • İthalat Listeleri ve GTİP
 • GTİP Tabloları
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar
 • Güncel Durum
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Gümrük Mevzuatı
 • Gümrük Rejimi
 • Gümrük Tarifesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
 • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
 • Geri Gelen Eşya
 • Gümrük Vergisinde Muafiyet Ve istisna
 • Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil Ve Düzeltme
 • Basitleştirilmiş Usül
 • Sonradan Kontrol
 • Serbest Bölgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
15 Şubat 2018

OTOMOTİV İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

09 Ocak 2019

BUİKAD BARAN ÇELİK'İ AĞIRLADI

16 Ocak 2019
HABER

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 108

 

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün
Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)
11.04.2019
Perşembe / 10:00
12.04.2019
Cuma / 10:00
05.04.2019
Cuma (Mesai
Bitimine Kadar)
08.04.2019
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI
1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2017 ve 2018) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2017 günü yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
3.
Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
8.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
10.
Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
11.
Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU​

EK-1
(TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI)
(TÜZEL FİRMALAR İÇİN, ÖRNEKTİR)


Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kaşe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İmza/İmzaları


Firma Ünvanı : ……………………………………………………
Firma Vergi No : ……………………………………………………
Temsilcinin Adı Soyadı : ……………………………………………………
Temsilci TC Kimlik No : ……………………………………………………

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 EK-2
(KATILIM BİLDİRİM YAZISI)

(ŞAHIS FİRMALARI İÇİN, ÖRNEKTİR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmzası

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

11 - 12 Nisan 2019
TİCARET HEYETİ

OİB 2023 Otomotiv Sektörel Ticaret Heyetleri

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 705

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 2023 yılı içerisinde toplam 7 adet otomotiv aftermarket sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirilmesine karar verilmişti. 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Hedef ülkelerde ve hedef sektörlerdeki destek oranının %60'tan %75'e çıkması nedeniyle bazı heyetlerimizde fiyat değişikliğine gidilmiştir. Ticaret Heyetleri programı kapsamında, Ticaret Müşavirliklerimizin bilgilendirme sunumu, ilgili ülkelerdeki otomotiv aftermarket, ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile ikili iş görüşmeleri ve büyük toptancı ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 2023 yılı heyetleri aşağıda sunulmakta olup, kontenjan 20 firma ile sınırlıdır:

1) ABD – Atlanta Sektörel Ticaret Heyeti (12-16 Mart 2023) Atlanta / ABD – kişi başı satış fiyatı 1.300 $ (ABD Doları)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3qZwL38

2) Kenya – Etiyopya Sektörel Ticaret Heyeti (07 – 13 Mayıs 2023) Nairobi / Kenya & Addis Ababa / Etiyopya – kişi başı satış fiyatı 2.200 $ (ABD Doları)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3SuK2fN

3) Arjantin – Şili Sektörel Ticaret Heyeti (21-27 Mayıs 2023) Buenos Aires / Arjantin & Santiago / Şili – kişi başı satış fiyatı 2.350 $ (ABD Doları)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3dG1pvK

4) Rusya Federasyonu – Moskova Sektörel Ticaret Heyeti (19-22 Haziran 2023) Moskova / Rusya Fed. – kişi başı satış fiyatı 900 $ (ABD Doları)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3UIeyoI

5) Bosna Hersek – Kuzey Makedonya Sektörel Ticaret Heyeti (23-29 Temmuz 2023) Saraybosna / Bosna Hersek & Üsküp / Kuzey Makedonya – kişi başı satış fiyatı 1.516 € (Avro)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3SzXa3n

6) İngiltere – Manchester Sektörel Ticaret Heyeti (25-28 Eylül 2023) Manchester / İngiltere – kişi başı satış fiyatı 900 € (Avro)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3SjIi9y

7) Nijerya Sektörel Ticaret Heyeti (16-20 Ekim 2023) Lagos / Nijerya – kişi başı satış fiyatı 1.050 $ (ABD Doları)

Başvuru Linki: https://bit.ly/3Cd66GD

Anılan heyet organizasyonları 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, belirlenmiş olan kişi başı katılım bedelleri devlet desteği düşülmüş ön destekli
tutarlardır.
Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın şirket olması (şahıs firmaları desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonları ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı firmalardan devlet destekli olarak en fazla 2 kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka katılımcı firma ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması zorunludur. Organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Ayrıca, heyete
katılacak şirketlerin DYS sisteminde yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. Tebliğ gereği heyetle birlikte gidip heyetle birlikte dönmek zorunlu olup, farklı tarihlerde gidip, dönme talepleri kesinlikle reddedilecektir. 

Heyetlere katılmak isteyen üyelerimizin en geç 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıdaki başvuru linklerinden ulaşabilecekleri elektronik başvuru formunu her heyet için ve her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca ekte sunulan EK A-1 formunun eksiksiz doldurulmuş halinin kaşeli ve imzalı olarak aşağıda belirtilen heyet sorumlularının e-mail adresine taratılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: Önemli Bilgiler (2 sayfa)

ÖNEMLİ BİLGİ
Uygulanacak Teşvikler

Heyet organizasyonu 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ülke ve sektörlerde ise % 75'i destek kapsamındadır. (Otomotiv hedef sektördür)

Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli katılımcı firmanın hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı firmalar heyet organizasyonlarına ön destekli olarak katılacaklardır, heyet sonrası firmalara herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı firmanın devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar firmadan talep edilecektir. Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım Ücreti ve Son Ödeme Tarihi
Kişi başı katılım bedelleri yukarıda belirtilmiştir

Heyet katılımcısı firma, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
· Firmalarımızın mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

- İstanbul – İlgili Ülke/ler – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
- İlgili Ülke/lerde konaklama
- Şehir içi ve varsa Şehirlerarası transferler
- Taslak programda belirtilecek öğle ve akşam yemekleri
- Firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım hizmetleri
- Tesis/bölge/kurum ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer basılı dökümanlar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No
Alıcı : Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Euro IBAN : TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52
Dolar IBAN : TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48
Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.
Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan firmanın ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması zorunludur.
Başvuran şirketin Destek Yönetim Sistemi yararlanıcısı olması zorunludur.

 

Başvuru ve
Detaylı Bilgi
İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00
 Fuar ve Heyetler Şube Müdürü – Alpay ÖZTÜRK
 Dahili: 1900 E-posta: ozturka@uib.org.tr


 Kenya Etiyopya STH İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ
 Dahili: 1902 E-posta: yilmaza@uib.org.tr
 

 ABD Atlanta STH İlgili Kişi: Sumru İdil HOROZ
 Dahili: 1908 E-posta: horozs@uib.org.tr


 Arjantin-Şili STH İlgili Kişi: Nur Cemile HAMAMCIOĞLU
 Dahili: 1913 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr


 Rusya Federasyonu Moskova STH İlgili Kişi: Uğur ASLANTAŞ
 Dahili: 1907 E-posta: aslantasu@uib.org.tr


 Bosna Hersek Kuzey Makedonya STH İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ
 Dahili: 1902 E-posta: yilmaza@uib.org.tr


 İngiltere Manchester STH İlgili Kişi: Nur Cemile HAMAMCIOĞLU
 Dahili: 1913 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr


 Nijerya STH İlgili Kişi: Uğur ASLANTAŞ
 Dahili: 1907 E-posta: aslantasu@uib.org.tr

12 Mart - 20 Ekim 2023
FUAR

OİB 2023 Milli Katılım Organizasyonları

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 523

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 2023 yılı içerisinde toplam 7 uluslararası fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Eklenen veya iptal edilen fuar olması durumunda ayrıca duyuru yapılacaktır:

1) Automec Feira (25-29 Nisan 2023) Sao Paulo / Brezilya – m2 satış fiyatı 1.000 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3L3FOt2 Avans ödeme: 6.000 $

2) Automechanika Birmingham (06-08 Haziran 2023) Birmingham / İngiltere – m2 satış fiyatı 870 € Başvuru Linki: https://bit.ly/3f3sPvQ Avans ödeme: 5.220 €

3) INA PAACE Automechanika Mexico (12-14 Temmuz 2023) Mexico City / Meksika – m2 satış fiyatı 800 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3dwpCo8 Avans ödeme: 4.800 $

4) MIMS Automobility Moscow (21-24 Ağustos 2023) Moskova / Rusya Fed. – m2 satış fiyatı 681 € Başvuru Linki: https://bit.ly/3S0LarK Avans ödeme: 4.086 €

5) Automechanika Johannesburg (05-07 Eylül 2023) Johannesburg / Güney Afrika Cum. – m2 satış fiyatı 1.180 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3BWCOvX Avans ödeme: 7.080 $

6) AAPEX 2023 (Kasım 2023) Las Vegas / ABD – m2 satış fiyatı 1.265 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3Sf34XF Avans Ödeme: 7.590 $

7) Automechanika Shanghai (Kasım 2023) Şangay / Çin Halk Cum. – m2 satış fiyatı 675 $ Başvuru Linki: https://bit.ly/3QYojvF Avans ödeme: 4.050 $

Anılan m2 satış fiyatları fuarların seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu stantlı m² satış fiyatları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir.

Fuara katılmak isteyen firmaların belirtilen avans tutarlarını her fuar için ayrı ayrı olacak şekilde Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 ve EUR IBAN NO: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52 Birliğimiz hesaplarına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra ilgili başvuru linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Fuar başvurularının en geç 28 Ekim 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: Katılım şartları ve başvuru bilgileri (3 sayfa)

Uygulanacak Teşvikler

 Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin  Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır.
 Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek   bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında   destek olarak ödenir. (üst limit 2022 yılı için 220.000 TL'dir)
 · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   +%20 olarak uygulanacaktır.
 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
 Yukarıda bahse konu olan 2017/4 Tebliğinin devlet destekleri bölümünde Ticaret Bakanlığı   tarafından değişiklik ya da güncellemeler yapılması durumunda söz konusu güncellemeler   tüm projelere yansıtılacaktır.

Katılım

bedeli

 M2 Katılım bedelleri yukarıda belirtilmiştir.
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan   teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç   ay içerisinde DYS sistemi üzerinden Birliğe gönderecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce   incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet   Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, internet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar yukarıda belirtilen avans bedellerini her fuar için ayrı ve peşin ödeyeceklerdir   (ödeme  başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)   (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1.taksit – en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar
 2.taksit – en geç 28 Şubat 2023 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48
 Euro IBAN: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu   ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile   katılımcıların   yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik   edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde   yapılmayan   ödemeler, fuar destek   başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı   süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen   hesaba   aktarmakla   yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı   yaşamamanız açısından;   fuara katılım   bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından   Birliğimizin banka hesabına   aktarılması,   bankaya  elden ödeme yapılmaması   gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00
 Fuar ve Heyetler Şube Müdürü – Alpay ÖZTÜRK
 Dahili: 1900 E-posta: ozturka@uib.org.tr

 

 Automec Feira İlgili Kişi: Uğur ASLANTAŞ
 Dahili: 1907 E-posta: aslantasu@uib.org.tr

 

 Automechanika Birmingham İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ
 Dahili: 1902 E-posta: yilmaza@uib.org.tr

 MIMS Automobility Moscow İlgili Kişi: Nur Cemile HAMAMCIOĞLU
 Dahili: 1913 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr

 

 Automechanika Johannesburg İlgili Kişi: Sumru İdil HOROZ
 Dahili: 1908 E-posta: horozs@uib.org.tr


 AAPEX 2023 İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ
 Dahili: 1902 E-posta: yilmaza@uib.org.tr


 Automechanika Shanghai İlgili Kişi: Nur Cemile HAMAMCIOĞLU
 Dahili: 1913 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr

25 Nisan - 30 Kasım 2023
TİCARET HEYETİ

Malezya - Singapur Sektörel Ticaret Heyeti

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 544

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 03 – 09 Mart 2024 tarihleri arasında Malezya ve Singapur'a yönelik olarak otomotiv sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir. Ticaret heyeti programı dâhilinde, Ticaret Müşavirliğimizin de desteği ile Malezya ve Singapur otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında gerçekleştirilecek bilgilendirme sunumu, Malezya ve Singapur'daki otomotiv ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı firmalarımız arasında ikili iş görüşmeleri ve tesis ziyaretleri planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, belirlenmiş olan 1.880 $ kişi başı katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli tutardır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın şirket olması (şahıs firmaları desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonları ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı firmalardan devlet destekli olarak en fazla 2 kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka katılımcı firma ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması zorunludur. Organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Ayrıca, heyete katılacak şirketlerin DYS sisteminde yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur.

Heyete katılmak isteyen üyelerimizin en geç 27 Ekim 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar https://shorturl.at/erIT0 linkinden ulaşabilecekleri elektronik başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

EK:
1- Heyet Başvuru Detayları
2- Taslak Program

HEYET BAŞVURU DETAYLARI

Uygulanacak Teşvikler

Heyet organizasyonu 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ülke ve sektörlerde ise % 75'i destek kapsamındadır. (Otomotiv hedef sektördür)

Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli katılımcı firmanın hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı firmalar heyet organizasyonlarına ön destekli olarak katılacaklardır, heyet sonrası firmalara herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı firmanın devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar firmadan talep edilecektir. Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım Ücreti ve Son Ödeme Tarihi
Kişi başı katılım bedeli : 1.880 $
Son Ödeme Tarihi       : 27 Ekim 2023

Heyet katılımcısı firma, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.

Firmalarımızın mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

- İstanbul – Malezya, Singapur – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
- İlgili Ülkelerde konaklama
- Şehir içi ve Malezya – Singapur arası transferler
- Taslak programda belirtilecek öğle ve akşam yemekleri
- Firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
- Firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım hizmetleri
- Tesis/bölge/kurum ziyaretleri
- Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer basılı dokümanlar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı : Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Dolar IBAN : TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)

Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan firmanın ortağı veya firmanın SGK'lı çalışanı olması zorunludur. Başvuran şirketin Destek Yönetim Sistemi yararlanıcısı olması zorunludur.

İlgili Kişi   : Uğur ASLANTAŞ
Tel            : 0224 219 10 00 – 1907
Cep          : 0530 841 47 12
E-mail      : aslantasu@uib.org.tr

 

MALEZYA - SİNGAPUR OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
TASLAK PROGRAMI
03 – 09 Mart 2024

03 Mart 2024, Pazar

01:50 – 17:05 : THY'nin TK60 sefer sayılı uçağı ile Kuala Lumpur'a hareket ve varış (10 saat 15 dk)
18:00 – 18:30 : Havalimanından JW Marriott Kuala Lumpur oteline hareket ve check-in
19:00 – 19:30 : Ticaret Müşaviri/Ataşesi Bilgilendirme Sunumu, Malay İş Kültürü / Otomotiv Sektörü hakkında sunumlar
19:30 – 21:00 : Konaklanan otelde akşam yemeği

04 Mart 2024, Pazartesi

10:00 – 17:00 : Kuala Lumpur ve çevresinde yerleşik Malay ithalatçı-toptancı firmalar ile Türk firmaların ikili iş görüşmeleri İkramlar (görüşmelerin bölünmemesi için öğle yemeği sırasındaki ikramlar görüşmelerin yapıldığı salonun fuaye alanında sunulacaktır.)

05 Mart 2024, Salı

09:30 – 10:00 : Otelden Hareket
10:00 – 12:30 : Toptancı Ziyareti
13:00 – 14:00 : ….. Restaurant Öğle Yemeği
14:00 – 17:00 : Tesis Ziyareti
17:00 – 17:30 : Otele Hareket

06 Mart 2024, Çarşamba

12:00             : Otelden Check-out
12:00 – 17:00 : Otobüs ile Kuala Lumpur – Singapur Transferi (Lunch box), Batam Marriott Harbour Bay Oteline varış ve check-in
19:00 – 19:30 : Ticaret Müşaviri/Ataşesi Bilgilendirme Sunumu, Singapur İş Kültürü / Otomotiv Sektörü hakkında sunumlar
19:30 – 21:00 : Konaklanan otelde akşam yemeği

07 Mart 2024, Perşembe

10:00 – 17:00 : Singapur ve çevresinde yerleşik Singapurlu ithalatçı-toptancı firmalar ile Türk firmaların ikili iş görüşmeleri İkramlar (görüşmelerin bölünmemesi için öğle yemeği sırasındaki ikramlar görüşmelerin yapıldığı salonun fuaye alanında sunulacaktır)

08 Mart 2024, Cuma

09:30 – 10:00 : Otelden Hareket
10:00 – 12:30 : Toptancı Ziyareti
13:00 – 14:00 : ….. Restaurant Öğle Yemeği
14:00 – 17:00 : Tesis Ziyareti
17:00 – 17:30 : Otele Hareket

09 Mart 2024, Cumartesi

07:00            : Otelden Check-out ve havalimanına transfer
10:10 – 16:55 : THY'nin TK209 sefer sayılı uçağı ile İstanbul'a hareket ve varış (11 saat 45 dk)

03 - 09 Mart 2024
FUAR

Automechanika Astana 2024-Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 396

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 17-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Kazakistan'ın Nur Sultan (Astana) şehrinde gerçekleşecek olan Automechanika Astana 2024 Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.

Her türlü otomotiv yedek parça sistem ve bileşenleri, aksesuar, elektronik, lastik ve jant, araç içi aksesuarlar, garaj ekipmanları, madeni yağlar ve yıkama ekipmanlarının sergileneceği Automechanika Astana Fuarı Kazakistan otomotiv sektörünün buluşma noktası olma özelliği taşımaktadır. 2023 yılında 8000 m² alanda düzenlenen fuara 14 ülkeden 240 firma katılmış ve 10.470 profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etmiştir. Kazakistan ve merkez Asya pazarını hedefleyen katılımcılarımız için Birliğimizce ilk kez gerçekleştirilecek olan bu milli katılım büyük bir fırsat içermektedir.

Anılan fuarın m2 satış fiyatı 680 $ (ABD Doları) olarak belirlenmiş olup, satış fiyatına seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler (nakliyeli ve dekorasyonlu stant) dâhildir. 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecek olup, katılımcılar için m2 destek fiyatı henüz açıklanmamıştır.

Fuara katılmak isteyen firmaların 4080 $ (ABD Doları) avans tutarını Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki ABD DOLARI IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra aşağıdaki başvuru linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 2 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Avans ödemesi önceliği
2) Talep edilen m2 büyüklüğü

Başvuru Linki: https://l24.im/HJGKPXw

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına Automechanika Astana 2024 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Uygulanacak

Teşvikler

 Fuar, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında devlet desteği kapsamındadır.
Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin
-Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir. (üst limit 2023 yılı için 452.000 TL'dir)
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
Yukarıda bahse konu olan 5973 sayılı kararın devlet destekleri bölümünde Ticaret Bakanlığı tarafından değişiklik ya da güncellemeler yapılması durumunda söz konusu güncellemeler tüm projelere yansıtılacaktır.

Katılım

bedeli

 Fuara katılan firmalar 5973 Sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde DYS sistemi üzerinden Birliğe gönderecektir.
Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım

Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
- Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, internet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme

Koşulları

 Katılımcılar yukarıda belirtilen 4080 $ avans bedelini peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır) (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 01 Ocak 2024 tarihine kadar
2.taksit – en geç 01 Mart 2024 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin

Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)

ABD Doları IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48
Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Fuarlar ve Heyetler Şubesi

Tel : 0 224 219 10 00

İlgili Kişi: Alpay ÖZTÜRK – Şube Müdürü

Dahili: 1900 E-posta: ozturka@uib.org.tr

Başvuru Linki: https://l24.im/HJGKPXw

17 - 19 Nisan 2024