Etkinlikler

E-Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

Sirküler No: 52

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 13.02.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “E-Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                              e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                 

 

 

Program Akışı:

 • Dış Pazarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri
 • İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri
 • Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi
 • E-Ticarette/E-İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları
 • B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

13 Şubat 2018

Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri

Sirküler No: 51

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.03.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                               e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

15 Şubat 2018
EGİTİM

Dış Ticaret Mevzuatı Semineri

Sirküler No: 64

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.02.2018 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Dış Ticaret Mevzuatı Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

     e-imzalıdır

Özcan KOLBAŞI

  Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159 BURSA

 

Program İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Türkiye'de Dış Ticareti Düzenleyen Kurumlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
 • İhracı Yasak Mallar
 • İhracı İzne Tabii Mallar
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar
 • Gümrükte Ödenen Vergiler Ve Temel Hesaplama Yöntemi
 • İthalat Listeleri ve GTİP
 • GTİP Tabloları
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar
 • Güncel Durum
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Gümrük Mevzuatı
 • Gümrük Rejimi
 • Gümrük Tarifesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
 • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
 • Geri Gelen Eşya
 • Gümrük Vergisinde Muafiyet Ve istisna
 • Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil Ve Düzeltme
 • Basitleştirilmiş Usül
 • Sonradan Kontrol
 • Serbest Bölgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
15 Şubat 2018

OTOMOTİV İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

9 Ocak 2019
09 Ocak 2019

BUİKAD BARAN ÇELİK'İ AĞIRLADI

16 Ocak 2019
16 Ocak 2019
HABER

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 108

 

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün
Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)
11.04.2019
Perşembe / 10:00
12.04.2019
Cuma / 10:00
05.04.2019
Cuma (Mesai
Bitimine Kadar)
08.04.2019
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI
1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2017 ve 2018) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2017 günü yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
3.
Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
8.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
10.
Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
11.
Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU​

EK-1
(TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI)
(TÜZEL FİRMALAR İÇİN, ÖRNEKTİR)


Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kaşe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İmza/İmzaları


Firma Ünvanı : ……………………………………………………
Firma Vergi No : ……………………………………………………
Temsilcinin Adı Soyadı : ……………………………………………………
Temsilci TC Kimlik No : ……………………………………………………

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 EK-2
(KATILIM BİLDİRİM YAZISI)

(ŞAHIS FİRMALARI İÇİN, ÖRNEKTİR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmzası

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

11 - 12 Nisan 2019
FUAR

Auto Expo Türkiye - Europe

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 81

Büyük bir başarıyla tamamlanan Türkiye'nin ilk 3D dijital otomotiv fuarı AutoExpo Türkiye'nin ikinci versiyonu AutoExpo Türkiye – Europe ile yeniden katılımcıları ile buluşuyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; dünyada baş gösteren Covid-19 salgını neticesinde üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 21 – 24 Haziran 2021 tarihleri arasında “Auto Expo Türkiye – Europe Dijital Fuarı” organizasyonu Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecektir. Fuar programı dahilinde otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında sektöründe uzmanların katılım sağladığı webinarlar yapılması, tüm dünyadan TIER 1-2 tedarikçilerinin, otomotiv aftermarket ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmalarının satın alma sorumlularının sanal fuarı ziyaret etmesi için yoğun bir reklam ve pazarlama çalışması yapılması planlanmaktadır. Fuarımızın tanıtımı ağırlıklı olarak tüm Avrupa kıtasına yapılmakla birlikte, fuarımız tüm dünya genelinden ziyaretçileri ağırlayacaktır.

Anılan fuara katılmak isteyen firmaların 245 Euro olan katılım ücretini aşağıda verilen Birliğimiz EURO hesabına yatırdıktan sonra online linke girerek formu doldurmaları gerekmektedir. Fuar ön teşvikli olup, firmalarımızın ayrıca teşvik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Fuar katılım bedeli katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde yapılmalıdır. Son başvuru tarihi 12 Mart 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar olup, Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Son Başvuru Tarihi : 12 Mart 2021 Cuma
Başvuru Linki          : https://bit.ly/3pFd52m
İlgili Kişi                   :

Fuarlar ve Heyetler Şubesi / Uğur Aslantaş
Tel                            : 0 224 219 10 00 - 1907
E-posta                   : aslantasu@uib.org.tr

Katılım Ücretine Dâhil Olan Hizmetler:

 • 3D Katılımcı Stantı
 • 250+ Profesyonel Ziyaretçi
 • 4 Gün Sanal Sergi
 • Açılış Web Sayfası, 3 Sergi Salonu, Lobi Salonu, Oditoryum-Konferans Salonu, Özel 3D Tasarım Dış Mekân
 • Stand Özellikleri: Logo, Stand rengi ve tasarımı, Video, pdf broşürler, karşılama bankosu, iletişim seçenekleri (E-posta, çevrimiçi sohbet vb.)
 • Fuarın Web sitesinde her bir katılımcı hakkında ayrıntılı bilgi (Hakkımızda, Tarihçe, Arka Planlar vb. )
 • Standlarda 3D Ürün sergileme imkânı
 • 360 ° Sanal Konferanslar, web seminerleri
 • Canlı Sohbetler ve Çağrılar (WhatsApp, Skype vb.)
 • Açılış Töreni
 • Katılımcı&Ziyaretçi Canlı Sohbetler ve Çağrılar (WhatsApp, Skype vb.) imkânı
 • 1 PDF ürün broşürü sergileme
 • 1 Firma&Ürün Videosu veya video linki sergileme
 • Katılımcılar İçin Özel Hesap Yöneticisi (etkinlik kurulumu, tasarım, özelleştirmeler, içerik yüklemeleri vb.)
 • Katılımcılar için analitik raporlar, ayrıca tüm katılımcıların, ziyaretçilerin ve faaliyetlerinin ayrıntılı etkinlik başarı raporları

 

AutoExpo Türkiye 1. Versiyonu İstatistikleri

 • Toplam katılımcı sayısı                                       : 58
 • Toplam ziyaretçi sayısı                                       : 1.168
 • Yabancı ziyaretçi sayısı                                      : 737 (110 ülkeden)
 • Fuar esnasında yapılan görüşme sayısı          : 944
 • Fuarı ziyaret eden ana sanayi firmaları           : Kia, Volvo, Audi, Bmw, Renault, Mahindra, Seat, Land Rover, MAN, Honda, Jaguar, Dacia, Hyundai, IVECO, TOGG, Tata vb.
 • Fuarı ziyaret eden Tier-1 firmaları                    : Valeo, Bosch, Continental, Hutchinson, Thyssenkrupp, Faurecia, Carraro, Knorr-Bremse, BorgWarner, vb.

 

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No
Alıcı                        : Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı             : Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Euro Hesap No    : 00158048012268452
Euro IBAN            : TR630001500158048012268452
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

21 - 24 Haziran 2021
TİCARET HEYETİ

Brezilya-Arjantin 2021 Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 211

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında Brezilya ve Arjantin'e yönelik olarak otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu heyet aftermarket ve OEM tedarikçi firmalarına yönelik gerçekleşecektir. Online program dahilinde Brezilya-Arjantin otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında webinar yapılması, Brezilya ve Arjantin'deki otomotiv OEM ve aftermarket ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında online ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden; katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde firma başı 250 $ (ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Katılım sağlamak isteyen şirketlerimizin en geç 30 Nisan 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Son Başvuru tarihi : 30 Nisan 2021 Cuma
Fuara Online Başvuru Linki: https://bit.ly/3urSfpf

EK: Katılım şartları ve heyet taslak programı (2 Sayfa)

Katılım Şartları:

- Firma başı 250 ABD Doları
- Heyet katılımcısı şirket, katılım bedelini Birliğimizin banka hesaplarına ödeyecektir. Katılımcı şirketler, Birliğimiz tarafından heyet öncesi ve sonrasında ihtiyaç görülmesi halinde talep edilecek evrak ve formları tarafımıza iletmek ile yükümlü olacaklardır.
- Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz (30 Nisan 2021) son başvuru tarihine kadar 20 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569 NİLÜFER VERGİ DAİRESİ. V.NO: 8880035583
VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE / ŞUBE KODU: 1229
USD HESAP NO: 00158048012268448
USD IBAN: TR 74 0001 5001 5804 8012 2684 48

Ödemeler yapılırken heyetin adı ve firma adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. (Ödemeyi yaptıktan sonra banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formunu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız)

Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketinizin banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel: 0224 219 10 00
E-posta: horozs@uib.org.tr
İlgili Kişi : Sumru İdil HOROZ Dahili:1908

05 - 09 Temmuz 2021
FUAR

MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 95

Otomotiv endüstrisi sektöründe Dünya'nın en önde gelen ticaret fuarı olan, 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı'na Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecektir. Her türlü otomotiv yedek parça, sistem, aksesuar, bakım-onarım, yıkama-yenileme, yönetim-dijital çözüm ürünlerinin sergileneceği MIMS Automechanika Moskova Fuarı global otomotiv sektörünün buluşma noktası olma özelliği taşımaktadır.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil, nakliyeli ve dekorlu stantlı m² satış fiyatı 450 €/m² olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir.

Fuara katılmak isteyen firmaların 2.900 Euro avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki EURO HESAP NO: 00158048012268452 IBAN NO: TR630001500158048012268452 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına havale olacak şekilde ödedikten sonra aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına
dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri avans ödeme sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına MIMS Automechanika Moskova 2021 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 31 Mart 2020 Çarşamba tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Başvuru linki: https://bit.ly/2W0wvS7
EK:
Katılım şartları (2 sayfa)

Uygulanacak Teşvikler

Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır.

Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin
· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir. (üst limit 2021 yılı için 140.000 TL'dir)
· Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır.
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım bedeli

Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 450 Euro (€) / m2
Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde KEP (kayıtlı e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize gönderecektir.
Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

- Yer kirası
- Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, internet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

Katılımcılar 2.900 € avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır) (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar
2.taksit – en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı                         : Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı               : Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Euro Hesap No      : 00158048012268452
Euro IBAN              : TR630001500158048012268452

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: yilmaza@uib.org.tr
İlgili Kişi; Aslıhan Yılmaz dahili:1902
Başvuru linki: https://bit.ly/2W0wvS7

23 - 26 Ağustos 2021
FUAR

Comtrans 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 682

06 - 11 Eylül 2021 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek olan COMTRANS 2021 Fuarının milli katılım organizasyonu Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu sene 17. kez düzenlenecek olan fuar, Rusya'nın en önemli ağır vasıta ve ticari araç fuarlarındandır. 2 yılda bir düzenlenen fuarın 2019 versiyonunda 20 ülkeden 266 katılımcı yer almış ve fuarı yaklaşık 20.000 profesyonel ziyaret etmiştir. Fuara GAZ Group, KAMAZ, MAZ, UAZ, Daimler Kamaz RUS/FUSO, Mercedes-Benz RUS, Ford, Hyundai Truck&Bus RUS, Volkswagen, Isuzu RUS, MAN Truck & Bus RUS, Volvo Trucks, Renault Trucks, Scania RUS, DAF Trucks RUS, Iveco Russia, FAW, Schmitz Cargobull, KOGEL Trailer RUS gibi en önemli OEM firmaları ve yan sanayilerinin katılım sağlaması beklenmekte olup, ağır vasıta ve ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar ve tamir-bakım ürünleri sergilenecektir.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu standlı m² satış fiyatı 450 € olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. Bakanlık onayı sonrası m² destek tutarı Bakanlığın internet sitesinde açıklanacak olup, Rusya'nın hedef ülke olması nedeniyle %70 oranında devlet desteği beklenmektedir. Fuara katılmak isteyen firmaların 2.950 € avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki EUR HESAP NO: 00158048012268452 IBAN NO: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52 Birliğimiz hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/2Ji9pne linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri aşağıdaki 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı (Yerleşim sırasının belirlenmesinde en ağırlıklı kriter bu kriter olacaktır)
2) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (2. ağırlıklı kriterdir)
3) Talep edilen m² büyüklüğü (3. Ağırlıklı kriterdir)

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım bedeli geri ödenmeyecektir. Fuar başvurularının en geç 26 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Katılım Şartları ve Başvuru Bilgileri

Uygulanacak Teşvikler
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin:
· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 70'i (toplam destek tutarı
117.000 TL'yi (2020 yılı için) aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir. Rusya, Ticaret Bakanlığı'nca hedef ülke olarak belirlenmiştir
.
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.

Katılım Bedeli
Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 450 €/ m2
Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler
- Yer kirası
- Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, internet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri

- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

Katılımcılar 2.950 € avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)

(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).

Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:

1.taksit – en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar
2.taksit – en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmelidir.

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
€ Hesap No: 00158048012268452
€ IBAN: TR63 0001 5001 5804 8012 2684 52

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:

(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00 E-posta: aslantasu@uib.org.tr
İlgili Kişi; Uğur ASLANTAŞ dahili:1907
Online Başvuru Formu: https://bit.ly/2Ji9pne

06 - 11 Eylül 2021