Etkinlikler

E-Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

Sirküler No: 52

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 13.02.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “E-Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                              e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                 

 

 

Program Akışı:

 • Dış Pazarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri
 • İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri
 • Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi
 • E-Ticarette/E-İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları
 • B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

13 Şubat 2018

Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri

Sirküler No: 51

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.03.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                               e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

15 Şubat 2018
EGİTİM

Dış Ticaret Mevzuatı Semineri

Sirküler No: 64

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.02.2018 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Dış Ticaret Mevzuatı Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

     e-imzalıdır

Özcan KOLBAŞI

  Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159 BURSA

 

Program İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Türkiye'de Dış Ticareti Düzenleyen Kurumlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
 • İhracı Yasak Mallar
 • İhracı İzne Tabii Mallar
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar
 • Gümrükte Ödenen Vergiler Ve Temel Hesaplama Yöntemi
 • İthalat Listeleri ve GTİP
 • GTİP Tabloları
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar
 • Güncel Durum
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Gümrük Mevzuatı
 • Gümrük Rejimi
 • Gümrük Tarifesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
 • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
 • Geri Gelen Eşya
 • Gümrük Vergisinde Muafiyet Ve istisna
 • Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil Ve Düzeltme
 • Basitleştirilmiş Usül
 • Sonradan Kontrol
 • Serbest Bölgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
15 Şubat 2018

OTOMOTİV İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

9 Ocak 2019
09 Ocak 2019

BUİKAD BARAN ÇELİK'İ AĞIRLADI

16 Ocak 2019
16 Ocak 2019
HABER

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 108

 

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün
Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)
11.04.2019
Perşembe / 10:00
12.04.2019
Cuma / 10:00
05.04.2019
Cuma (Mesai
Bitimine Kadar)
08.04.2019
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI
1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2017 ve 2018) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2017 günü yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
3.
Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
8.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
10.
Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
11.
Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU​

EK-1
(TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI)
(TÜZEL FİRMALAR İÇİN, ÖRNEKTİR)


Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kaşe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İmza/İmzaları


Firma Ünvanı : ……………………………………………………
Firma Vergi No : ……………………………………………………
Temsilcinin Adı Soyadı : ……………………………………………………
Temsilci TC Kimlik No : ……………………………………………………

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 EK-2
(KATILIM BİLDİRİM YAZISI)

(ŞAHIS FİRMALARI İÇİN, ÖRNEKTİR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmzası

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

11 - 12 Nisan 2019
TİCARET HEYETİ

BİRLEŞİK KRALLIK OTOMOTİV DİJİTAL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO:467

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; dünyada baş gösteren Covid-19 salgını neticesinde üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık'a yönelik olarak otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir. Online program dahilinde Birleşik Krallık otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında webinar yapılması, Birleşik Krallık'taki otomotiv OEM & aftermarket ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında online ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden; katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde firma başı 225 EUR (Avro) olarak belirlenmiştir. Katılım sağlamak isteyen şirketlerimizin en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilmeyecektir. Heyetimizin 20 firmalık kontenjanı bulunmakta olup, 20 firmaya ulaşıldıktan sonra yeni başvuru alınmayacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ayşe Mehtap EKİNCİ
Genel Sekreter V.

Son Başvuru Tarihi : 27 Ağustos 2021 Cuma
Başvuru Linki : https://bit.ly/37t9HjD

EK: Katılım şartları ve heyet taslak programı (2 Sayfa)

 

Katılım Şartları:
- Firma başı 225 Euro
- Heyet organizasyonumuz ön destekli fiyatlandırıldığı için heyet sonrasında herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
- Heyet katılımcısı şirket, katılım bedelini Birliğimizin banka hesaplarına ödeyecektir. Katılımcı şirketler, Birliğimiz tarafından heyet öncesi ve sonrasında ihtiyaç görülmesi halinde talep edilecek evrak ve formları tarafımıza iletmek ile yükümlü olacaklardır.
- Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz (27 Ağustos 2021) son başvuru tarihine kadar yeterli katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)
Euro Hesap No: 00158048012268452
Euro IBAN: TR630001500158048012268452

Ödemeler yapılırken heyetin adı ve firma adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. (Ödemeyi yaptıktan sonra banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formunu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız)
Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketinizin banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel: 0224 219 10 00
E-posta: yilmaza@uib.org.tr
İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ– dahili: 1902

 

BİRLEŞİK KRALLIK OTOMOTİV DİJİTAL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI
18 – 22 Ekim 2021

Tüm firmalara açık Webinar Programı

18 Ekim 2021, Pazartesi
Açılış Konuşmaları ve Bilgilendirme Sunumları
15:00 – 16:30

İkili İş Görüşmeleri Programı
19 Ekim 2021, Salı
12:00 – 19:00 :
İngiliz firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri
20 Ekim 2021, Çarşamba
12:00 – 19:00:
İngiliz firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri
21 Ekim 2021, Perşembe
12:00 – 19:00 :
İngiliz firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri
22 Ekim 2021, Cuma
12:00 – 19:00 :
İngiliz firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

 

18 - 22 Ekim 2021
FUAR

AAPEX 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 190

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 02-04 Kasım 2021 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek olan AAPEX 2021 – Otomotiv Aftermarket Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, fuara katılmak isteyen firmalarımızın belirtilen son tarihten önce başvurularını tarafımıza iletmeleri büyük önem arz etmektedir.

ABD 11 milyon adet ile dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden birisidir ve dünyanın en büyük otomotiv üretim merkezleri arasında yer almaktadır. ABD aynı zamanda yıllık 17.5 milyon adetlik büyük bir iç pazara sahiptir. Bu aynı zamanda ülkede canlı bir aftermarket pazarına işaret etmektedir. ABD dünyanın en büyük otomotiv ithalatçısıdır. Ülkenin otomotiv ithalatı 2020 yılında 354 milyar USD olarak gerçekleşirken, sadece 8708 faslındaki tedarik endüstrisi ithalatı da 60 milyar USD olmuştur. Diğer ürünlerle birlikte ülkenin tedarik endüstrisi ithalatının 100 milyar USD'ye ulaştığı tahmin edilmektedir. ABD'ye yönelik otomotiv ihracatımız son 3 yıldır 1 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşmektedir ve ABD otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. ABD'ye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız da 2019 yılında 539 milyon USD'ye ulaşmıştır. ABD birçok tedarik endüstrisi ürünü ithalatında gümrük vergisi uygulamamaktadır. Yapılacak çalışmalar ile ülkenin 100 milyar USD'ye ulaşan tedarik endüstrisi ithalatından daha fazla pay alabilmek mümkün görünmektedir.

AAPEX Fuarının seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu stantlı m² satış fiyatı 780 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. ABD 2021 yılı için hedef ülke olarak açıklanmış olup, devlet desteği oranı %70 olarak uygulanacak, ayrıca NACE kodu uyumlu olan katılımcılarımız +5 puan ek devlet desteğine hak kazanacaklardır.

Fuara katılmak isteyen firmaların 4.250 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki ABD DOLARI HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına, katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına döviz transferi olacak şekilde ödedikten sonra, https://bit.ly/3vWGHvz linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri fuara ilk kez milli katılım gerçekleştirilmesi nedeniyle 2 kriter göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (1. ağırlıklı kriterdir)
2) Talep edilen m² büyüklüğü (2. ağırlıklı kriterdir)

Fuar başvurularının en geç 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 • AAPEX Las Vegas / Las Vegas-ABD / 02 – 04 Kasım 2021
 • m2 fiyatı 780$
 • başvuru için avans ödemesi 4.250 $
 • https://www.aapexshow.com/
 • Devlet Desteği: %70
 • Fuara başvuru linki: https://bit.ly/3vWGHvz
 • Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Uygulanacak Teşvikler

  Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de     yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamına Bakanlık onayı durumunda alınacaktır.
 Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek   bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında destek   olarak ödenir. (üst limit 2021 yılı için 140.000 TL'dir)
 · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   %70 olarak uygulanacaktır.
 Ayrıca NACE kodu uyumlu olan katılımcılarımız +5 puan ek devlet desteğine hak kazanacaklardır.
 
Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım ücreti

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 780 ABD Doları($)/ m2
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan   teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay   içerisinde KEP (kayıtlı e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize gönderecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın
 Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye   Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, internet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 4.250 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından   Birlik   hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)
 (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1. taksit – en geç 01 Temmuz 2021 tarihine kadar
 2. taksit – en geç 01 Ağustos 2021 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar Hesap No: 00158048012268448
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra banka dekontu ile   birlikte online başvuru formunu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile   katılımcıların   yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik   edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan   ödemeler, fuar destek   başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba   aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından;   fuara katılım   bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına   aktarılması, bankaya   elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Tanıtım Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00 – Dahili: 1913
 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr
 İlgili Kişi: Nur Cemile Hamamcıoğlu

 

02 - 04 Kasım 2021
FUAR

Automec Feira 2021 Fuarı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 206

Birliğimizce milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek olan ve Sao Paulo / Brezilya'da düzenlenen Automec Feira 2021 Fuarının tarihleri fuar idaresi tarafından pandemi sebebiyle 9 – 13 Kasım 2021 olarak revize edilmiştir.

İlk kez 1993 yılında düzenlenmiş olan fuar, bu sene 15. kez düzenlenecek olup, Güney Amerika'nın en önemli otomotiv yan sanayi fuarı konumundadır. Brezilyalı ve yabancı 1.500 civarında katılımcının yer alacağı fuarı, başta Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 75.000 ziyaretçinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Fuarda binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar, ve tamir-bakım ürünleri sergilenecektir.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu stantlı m² satış fiyatı 750 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır. Brezilya 2021 yılı için hedef ülke olarak açıklanmış olup, devlet desteği oranı %70 olarak uygulanacak, ayrıca NACE kodu uyumlu olan katılımcılarımız +5 puan ek devlet desteğine hak kazanacaklardır.

Fuara katılmak isteyen firmaların 4.000 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/3lfpmIA linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.
Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Fuar başvurularının en geç 28 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: Katılım şartları ve başvuru bilgileri (2 sayfa)

 

Uygulanacak Teşvikler

 Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de     yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında
 Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”çerçevesinde devlet desteği   kapsamındadır.
 Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye,  ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında   ödenecek bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara
  katılım sonrasında destek olarak ödenir. (üst limit 2021 yılı için 140.000 TL'dir)

  · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   %70  olarak uygulanacaktır.
 Ayrıca NACE kodu uyumlu olan katılımcılarımız +5 puan ek devlet desteğine hak kazanacaklardır.
 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

bedeli

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 750 ABD Doları ($) / m2
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan   teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay   içerisinde KEP (kayıtlı e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize gönderecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce   incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet   Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

   - Yer kirası
   - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
   - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
   - Elektrik, internet bağlantısı
   - Fuar kataloğuna giriş
   - Genel tanıtım giderleri
   - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
   - İçecek ikramları
   - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 4.000 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik   hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır) (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu   ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1.taksit – en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar
 2.taksit – en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar Hesap No: 00158048012268448
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile   katılımcıların   yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik   edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan   ödemeler, fuar destek   başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba   aktarmakla  yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından;   fuara katılım   bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına   aktarılması, bankaya   elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Fuarlar ve Heyetler Şubesi
 Tel : 0 224 219 10 00
 E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr
 İlgili Kişi; Nur Cemile Hamamcıoğlu dahili:1913
 Online Başvuru Formu: https://bit.ly/3lfpmIA
09 - 13 Kasım 2021
FUAR

INA PAACE AUTOMECHANIKA MEKSİKA 2021 FUARI

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 156

INA PAACE Automechanika Meksika 2021 Fuarının tarihleri Covid-19 tedbirleri kapsamında 1-3 Aralık 2021 tarihlerine revize edilmiş olup, söz konusu fuar Meksika'nın San Luis Potosi şehrinde gerçekleştirilecektir.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorlu standlı m² satış fiyatı 550 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığından onay alınmıştır. Fuara katılmak isteyen firmaların 2.850 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR HESAP
NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına INA PAACE Automechanika Mexico City 2021 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Fuara başvuru online linki: https://bit.ly/3bqx8NZ
EK: Katılım Şartları (2 sayfa)

Uygulanacak Teşvikler:
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin

· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 70'i (toplam destek tutarı 140.000 TL'yi aşmamak üzere – 2021 yılı üst limiti) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.

Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir. Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır. Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım ücreti

Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 550 ABD Doları ($) / m2 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

Katılımcılar INA PAACE Automechanika Mexico City 2020 Fuarı için 2.850 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:

1.taksit – en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar
2.taksit – en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı                       : Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı            : Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Dolar Hesap No  : 00158048012268448
Dolar IBAN          : TR740001500158048012268448

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:

(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00 dahili:1908
E-posta: horozs@uib.org.tr
İlgili Kişi; Sumru İdil HOROZ
Online Başvuru Formu: https://bit.ly/3bqx8NZ

 

01 - 03 Aralık 2021