Etkinlikler

E-Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

Sirküler No: 52

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 13.02.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “E-Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                              e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                 

 

 

Program Akışı:

 • Dış Pazarlarda Nokta Atışı Hedef Müşteri Bulma Teknikleri
 • İhracatta Hunileme ve Vektörel Pazarlama Yöntemleri
 • Güvenilir İhracat için Müşteri Risklerinin Ölçümlenmesi
 • E-Ticarette/E-İhracatta Tanıtım ve Reklam Araçları
 • B2B'de Analitik Yaklaşımlar ve Sonuç Getiren İlişkiler

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

13 Şubat 2018

Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri

Sirküler No: 51

 

 Sayın Üyemiz, 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.03.2018 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx  linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                       

 

 

                                               e-imzalıdır

                                            Özcan KOLBAŞI

                           Genel Sekreter a.

                         Genel Sekreter Yrd.

                

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159  BURSA

 

 

15 Şubat 2018
EGİTİM

Dış Ticaret Mevzuatı Semineri

Sirküler No: 64

 

Sayın Üyemiz,

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonunda; 15.02.2018 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında (09.30-10.00 Kayıt) “Dış Ticaret Mevzuatı Semineri” düzenlenecektir.

 

Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, http://www.uib.org.tr/OnlineRegistration/tr/egitim.aspx linkinden kaydınızı yaptırmak suretiyle anılan seminere katılım sağlanabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

     e-imzalıdır

Özcan KOLBAŞI

  Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Seminer Yeri:

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Organize San. Bölgesi Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16159 BURSA

 

Program İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Türkiye'de Dış Ticareti Düzenleyen Kurumlar
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • İhracat ve İhracatçı Tanımlamaları
 • İhracatın Tabii Olduğu Hususlar (Madde, Ülke, Şekil)
 • İhracı Yasak Mallar
 • İhracı İzne Tabii Mallar
 • İthalat Mevzuatı
 • İthalat ve İthalatçı Tanımlamaları
 • İthalinde İzin Gerektiren Mallar
 • Gümrükte Ödenen Vergiler Ve Temel Hesaplama Yöntemi
 • İthalat Listeleri ve GTİP
 • GTİP Tabloları
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar
 • Güncel Durum
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Gümrük Mevzuatı
 • Gümrük Rejimi
 • Gümrük Tarifesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Gümrük Belgelerini Saklama Süresi
 • Eşyanın Gümrükte Bekleme Süresi
 • Geri Gelen Eşya
 • Gümrük Vergisinde Muafiyet Ve istisna
 • Gümrükte Beyan, Beyanname, Tescil Ve Düzeltme
 • Basitleştirilmiş Usül
 • Sonradan Kontrol
 • Serbest Bölgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
15 Şubat 2018

OTOMOTİV İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

9 Ocak 2019
09 Ocak 2019

BUİKAD BARAN ÇELİK'İ AĞIRLADI

16 Ocak 2019
16 Ocak 2019
HABER

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER: 108

 

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

 

 

Birlik Adı

 

1.Toplantı Tarihi ve
Saati
2.Toplantı Tarihi ve
Saati (1.Toplantıda
Çoğunluk
Sağlanamadığı
Takdirde Yapılacaktır)
Temsilci
Bildirim
Yazısının Genel
Sekreterliğe
Tevsik Edilmesi
İçin Son Gün
Cari Yıl İtibariyle
Birliğe Olan Borcun
Ödenmesi İçin Son
Gün
Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB)
11.04.2019
Perşembe / 10:00
12.04.2019
Cuma / 10:00
05.04.2019
Cuma (Mesai
Bitimine Kadar)
08.04.2019
Pazartesi (Mesai
Bitimine Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI
1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2017 ve 2018) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2017 günü yapılmış olması gerekmektedir.

2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
3.
Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitesinde (www.uib.org.tr) ilan edilecektir.
4.
Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 3 işgünü önce tevdi etmeleri gerekmektedir.
6. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce ödemek zorundadır.
7. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
8.
Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
10.
Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısı, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
11.
Genel kurul toplantıları hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU​

EK-1
(TEMSİLCİ GÖREVLENDİRME YAZISI)
(TÜZEL FİRMALAR İÇİN, ÖRNEKTİR)


Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kaşe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Yetkili İmza/İmzaları


Firma Ünvanı : ……………………………………………………
Firma Vergi No : ……………………………………………………
Temsilcinin Adı Soyadı : ……………………………………………………
Temsilci TC Kimlik No : ……………………………………………………

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 EK-2
(KATILIM BİLDİRİM YAZISI)

(ŞAHIS FİRMALARI İÇİN, ÖRNEKTİR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tarih: …./…./2019

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(BURSA)

Üyesi bulunduğumuz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 11-12 Nisan 2019'da yapılacak olan Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayacağım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T.C. Kimlik Numarası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İmzası

NOT:
1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.
2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

11 - 12 Nisan 2019
TİCARET HEYETİ

VİETNAM -TAYLAND DİJİTAL HEYETİ 2021

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO:661

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı 11.12.2020 tarihli karar doğrultusunda; dünyada baş gösteren Covid-19 salgını neticesinde üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında Vietnam ve Tayland'a yönelik olarak otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu heyet aftermarket ve OEM tedarikçi firmalarına yönelik gerçekleşecektir. Online program dahilinde Vietnam ve Tayland otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında webinar yapılması, Vietnam ve Tayland'daki otomotiv OEM ve aftermarket ithalatçı, önemli tedarik sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında online ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden; katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde firma başı 175 $ (ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Katılım sağlamak isteyen şirketlerimizin en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilmeyecektir. Heyetimiz 20 firma ile sınırlı olup, 20. Firmanın başvurusundan sonra yeni firma alınamayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Son Başvuru tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi
Heyete Online Başvuru Linki : https://bit.ly/2H2sY1n

KATILIM ŞARTLARI:

- Firma başı 175 ABD Doları
- Heyet katılımcısı şirket, katılım bedelini Birliğimizin banka hesaplarına ödeyecektir. Katılımcı şirketler, Birliğimiz tarafından heyet öncesi ve sonrasında ihtiyaç görülmesi halinde talep edilecek evrak ve formları tarafımıza iletmek ile yükümlü olacaklardır.
- Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.

- Birliğimiz tarafından resmi makamlara iletilmek üzere Katılımcı şirket tarafından doldurulacak belgelerde yer alan firma temsilcisinin: şirketin sahibi, şirketin ortağı veya şirketin heyetin düzenleneceği aydaki SGK'lı çalışanı olması ve istendiğinde bunu (çalışanlar için SGK bildirgesi- şirket sahibi/ortağı için ticaret sicil gazetesi ile) belgeleyebilmesi zorunludur, aksi halde firma devlet desteğinden yararlanamamaktadır.
-Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz (28 Aralık 2020 Pazartesi ) son başvuru tarihine kadar yeterli şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MÜŞTERİ NO: 007296431569
NİLÜFER VERGİ DAİRESİ. V.NO: 8880035583
VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE / ŞUBE KODU: 1229 USD HESAP NO: 00158048012268448
USD IBAN: TR 740001500158048012268448

Ödemeler yapılırken heyetin adı ve firma adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. (Ödemeyi yaptıktan sonra banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formunu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız)
Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketinizin banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel: 0224 219 10 00
E-posta: yilmaza@uib.org.tr
İlgili Kişi: Aslıhan YILMAZ dahili:1902

VİETNAM -TAYLAND OTOMOTİV DİJİTAL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI
1- 5 Şubat 2021

Tüm firmalara açık Webinar Programı

1 Şubat 2021, Pazartesi
Açılış Konuşmaları ve Bilgilendirme Sunumları
10:00 – 12:00

İkili İş Görüşmeleri Programı

2 Şubat 2021, Salı
10:00 – 17:00:
Vietnamlı/Taylandlı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

3 Şubat 2021, Çarşamba
10:00 – 17:00: Vietnamlı/ Taylandlı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

4 Şubat 2021, Perşembe
10:00 – 17:00: Vietnamlı /Taylandlı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

5 Şubat 2021, Cuma
10:00 – 17:00: Vietnamlı /Taylandlı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

01 - 05 Şubat 2021
TİCARET HEYETİ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV DİJİTAL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 644

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; dünyada baş gösteren Covid-19 salgını neticesinde üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik olarak otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu heyet aftermarket ve OEM tedarikçi firmalarına yönelik gerçekleşecektir. Online program dahilinde Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektörü ve genel ekonomik durumu hakkında webinar yapılması, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki otomotiv OEM ve aftermarket ithalatçı, önemli tedarik sanayi toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında online ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden ; katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde firma başı 200$ (ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Katılım sağlamak isteyen şirketlerimizin en geç 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; öncelikle Katılım bedelinin ekte bildirilen Birliğimiz banka hesabına ödenmesi, daha sonra aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Son Başvuru tarihi :31 Aralık 2020 Perşembe
Fuara Online Başvuru Linki: https://bit.ly/36thzlB

EKLER: Katılım şartları ve heyet taslak programı (2 Sayfa)

KATILIM ŞARTLARI:
- Firma başı 200 ABD Doları
- Heyet katılımcısı şirket, katılım bedelini Birliğimizin banka hesaplarına ödeyecektir. Katılımcı şirketler, Birliğimiz tarafından heyet öncesi ve sonrasında ihtiyaç görülmesi halinde talep edilecek evrak ve formları tarafımıza iletmek ile yükümlü olacaklardır.
- Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.
- Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Heyetimiz (31 Aralık 2020) son başvuru tarihine kadar yeterli şirkete ulaşmadığı takdirde UİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MÜŞTERİ NO: 007296431569 NİLÜFER VERGİ DAİRESİ. V.NO: 8880035583
VAKIFLAR BANKASI / BURSA TİCARİ ŞUBE / ŞUBE KODU: 1229
USD HESAP NO: 00158048012268448
USD IBAN: TR 74 0001 5001 5804 8012 2684 48

Ödemeler yapılırken heyetin adı ve firma adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. (Ödemeyi yaptıktan sonra banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formunu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız)

Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketinizin banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel: 0224 219 10 00
E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr
İlgili Kişiler: Nur Cemile Hamamcıoğlu dahili:1913

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV DİJİTAL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI
01-05 Mart 2021

Tüm firmalara açık Webinar Programı
01 Mart 2021, Pazartesi
13:30 – 15:30
Açılış Konuşmaları ve Bilgilendirme Sunumları

İkili İş Görüşmeleri Programı

02 Mart 2021, Salı
10:00 – 17:00 Güney Afrikalı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

03 Mart 2021, Çarşamba
10:00 – 17:00 Güney Afrikalı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

04 Mart 2021, Perşembe
10:00 – 17:00 Güney Afrikalı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

05 Mart 2021, Cuma
10:00 – 17:00 Güney Afrikalı firmalar ile Türk firmalar arasında online ikili iş görüşmeleri

 

01 - 05 Mart 2021
FUAR

Auto Expo Türkiye - North&South America Dijital Fuarı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 679

Büyük bir başarıyla tamamlanan Türkiyenin ilk 3D dijital otomotiv fuarı AutoExpo Türkiye'nin ikinci versiyonu AutoExpo Türkiye – North&South America ile yeniden katılımcıları ile buluşuyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; dünyada baş gösteren Covid-19 salgını neticesinde üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 26-29 Nisan 2021 tarihleri arasında “Auto Expo Türkiye – North&South America Dijital Fuarı” organizasyonu Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecektir. Fuar programı dahilinde otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında sektöründe uzmanların katılım sağladığı webinarlar yapılması, tüm dünyadan TIER 1-2 tedarikçilerinin, otomotiv aftermarket ithalatçı, önemli yan sanayi toptancı ve distribütör firmalarının satın alma sorumlularının sanal fuarı ziyaret etmesi için yoğun bir reklam ve pazarlama çalışması yapılması planlanmaktadır. Fuarımızın tanıtımı ağırlıklı olarak tüm Amerika kıtasına yapılmakla birlikte, fuarımız tüm dünya genelinden ziyaretçileri ağırlayacaktır.

Anılan fuara katılmak isteyen firmaların 255 Euro olan katılım ücretini aşağıda verilen Birliğimiz EURO hesabına yatırdıktan sonra online linke girerek formu doldurmaları gerekmektedir. Fuar ön teşvikli olup, firmalarımızın ayrıca teşvik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Fuar katılım bedeli katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde yapılmalıdır. Son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar olup, Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

 

Son Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2021 Cuma
Başvuru Linki : https://bit.ly/2JfktSd
Bilgi için ilgili kişiler :

Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta : yilmaza@uib.org.tr; erens@uib.org.tr
Aslıhan YILMAZ dahili: 1902/ Şebnem EREN dahili: 1905

EK: Dijital Fuar kapsamındaki hizmetler

Katılım ücretine dahil olan hizmetler:

3D Katılımcı Stantı
250+ Profesyonel Ziyaretçi 
4 Gün Sanal Sergi 
Açılış Web Sayfası, 3 Sergi Salonu, Lobi Salonu, Oditoryum-Konferans Salonu, Özel 3D
Tasarım Dış Mekan
Açılış Sayfası, 2 Sergi Salonu, Lobi ve Dinlenme Salonu, Oditoryum, Özel 3D Tasarım Kabinleri (Çeşitli Seçeneklerle), Özel 3D Tasarım Dış Mekan
Stand Özellikleri: Logo, Stand rengi ve tasarımı, Video, pdf broşürler, karşılama bankosu, iletişim seçenekleri (E-posta, çevrimiçi sohbet vb.)
Stand Özellikleri: Logo, Stand rengi ve tasarımı, Video, pdf broşürler, karşılama bankosu, iletişim seçenekleri (E-posta, çevrimiçi sohbet vb.)
Fuarın Web sitesinde her bir katılımcı hakkında ayrıntılı bilgi (Hakkımızda, Tarihçe, Arka Planlar vb. )
Standlarda 3D Ürün sergileme imkanı
360 ° Sanal Konferanslar, web seminerleri
Canlı Sohbetler ve Çağrılar (WhatsApp, Skype vb.)
Açılış Töreni 
Katılımcı&Ziyaretçi Canlı Sohbetler ve Çağrılar (WhatsApp, Skype vb.) imkanı
1 PDF ürün broşürü sergileme
1 Firma&Ürün Videosu veya video linki sergileme
Katılımcılar İçin Özel Hesap Yöneticisi (etkinlik kurulumu, tasarım, özelleştirmeler, içerik yüklemeleri vb.)
Katılımcılar için analitik raporlar, ayrıca tüm katılımcıların, ziyaretçilerin ve faaliyetlerinin ayrıntılı etkinlik başarı raporları

AutoExpo Türkiye 1. Versiyonu istatistikleri:
Toplam katılımcı sayısı: 58
Toplam ziyaretçi sayısı: 1.168
Yabancı ziyaretçi sayısı: 737 (110 ülkeden)
Fuar esnasında yapılan görüşme sayısı: 944
Fuarı ziyaret eden ana sanayi firmaları: Kia, Volvo, Audi, Bmw, Renault, Mahindra, Seat,
Land Rover, MAN, Honda, Jaguar, Dacia, Hyundai, IVECO, TOGG, Tata vb.
Fuarı ziyaret eden Tier-1 firmaları: Valeo, Bosch, Continental, Hutchinson, Thyssenkrupp,
Faurecia, Carraro, Knorr-Bremse, BorgWarner, vb.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No
Alıcı : Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Euro Hesap No : 00158048012268452
Euro IBAN : TR630001500158048012268452
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

26 - 29 Nisan 2021
FUAR

INA PAACE Automechanika Mexico City 2021 Fuarı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 41

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenecek olan INA PAACE Automechanika Mexico City 2021 Fuarı 21-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, söz konusu fuara Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım düzenlenmesi planlanmaktadır.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorlu standlı m² satış fiyatı 550 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığından onay alınmıştır. Fuara katılmak isteyen firmaların 2.850 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448 hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra aşağıda verilen linkten ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Söz konusu fuar için yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına INA PAACE Automechanika Mexico City 2021 fuarı için yatırıldığı yazılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurusunun en geç 05 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Fuara başvuru online linki: https://bit.ly/3bqx8NZ
EK:
Katılım Şartları (2 sayfa)

Uygulanacak Teşvikler:

Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır.  Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin

· Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 70'i (toplam destek tutarı 140.000 TL'yi aşmamak üzere – 2021 yılı üst limiti) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.

Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir. Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır. Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım ücreti

Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 550 ABD Doları ($) / m2 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloğuna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

Katılımcılar INA PAACE Automechanika Mexico City 2020 Fuarı için 2.850 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:

1.taksit – en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar
2.taksit – en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (1229)
Dolar Hesap No: 00158048012268448
Dolar IBAN: TR740001500158048012268448

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı
Kararın Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:

(1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00 dahili:1905
E-posta: erens@uib.org.tr
İlgili Kişi; Şebnem EREN

Online Başvuru Formu: https://bit.ly/3bqx8NZ

 

21 - 23 Temmuz 2021