2021 GENEL KURUL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE

DUYURU

5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ve anılan Kanun uyarınca yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL toplantıları aşağıda belirtilen gündem, tarihler ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.

GÜNDEM

a)Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b)Başkanlık divanının seçilmesi,

c)Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

ç)Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

d)Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

e)Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,

f)Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

g)Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,

h)Dilekler.

GENEL KURUL TARİHLERİ

Birlik Adı

1.Toplantı Tarihi ve Saati

2.Toplantı Tarihi ve Saati (1.Toplantıda Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacaktır)

Temsilci Görevlendirme / Katılım Bildirim Yazısının Genel Sekreterliğe İletilmesi İçin Son Gün

Cari Yıl İtibariyle Birliğe Olan Borcun Ödenmesi İçin Son Gün

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

14.04.2022 Perşembe 10.00 – 13.00

15.04.2022 Cuma

10.00 – 13.00

28.03.2022 Pazartesi (17.30'a Kadar)

28.03.2022 Pazartesi (17.30'a Kadar)

TOPLANTILARIN YERİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa

 

GENEL KURULA KATILABİLME ŞARTLARI

 1. Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2020 ve 2021) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2020 ve 2021) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrudan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler. Birlik üyelik kaydının en geç 31 Aralık 2020 günü yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin (en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için) Birliğe başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Genel Kurula Katılabilecekleri Gösterir Listeler 15 Şubat 2022 tarihi itibariyle Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Web sitelerinde (www.uib.org.tr, www.oib.org.tr ) ilan edilmiştir.
 4. Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını Temsilci Görevlendirme Yazısı ekinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce tevsik etmeleri gerekmektedir.
 5. Gerçek kişi üyelerin de birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için, noter tasdikli imza beyanı ile Katılım Bildirim Yazısını Genel Sekreterliğe ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. Temsilci Görevlendirme /  Katılım Bildirim Yazısı, üyelerin kendileri tarafından yazı içeriğinde aksi belirtilmediği takdirde, genel kurul hem birinci toplantısı hem de yapılması halinde ikinci toplantısı için geçerli olacaktır.
 7. Üyeler, genel kurula katılabilmek için, cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce ödemek zorundadır.
 8. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.
 9. Telefaks ve E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 10. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı ve bunların yerine yetkili makamlarca verilen geçici ıslak imzalı belgeler) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giriş ile oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.
 11. Genel kurul toplantıları, hakim tarafından onaylanmış bulunan hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacaktır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının en az beşte biri aranacaktır. Ancak, her halükarda yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile genel kurul toplantısı yapılamaz.
 12. Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU