ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU

5973 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülmekte olan “Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi” için belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı düzeyinde personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğimizin  uludag@uib.org.tr  adresine e-posta ile yapılacaktır.

Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir:

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Özel Nitelikler:

 • En az 4 yıllık Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun (Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,
 • Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • İletişim becerileri yüksek,  sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan,

Tercih Sebebi Olacak Koşullar:

 • İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, AB Yeşil Mutabakatı vb. konularında akademik çalışma (tez, proje ödevi vb.) yapmış olmak
 • Özel sektör, kamu, Sivil Toplum Kuruluşları vb. işletme ve kurumlarda iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, AB Yeşil Mutabakatı vb. odaklı projeler gerçekleştirmiş olmak
 • AB Katılım Öncesi Mali Mali Yardım Programı (IPA) projesi yazımı ve yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Daha önce otomotiv sektöründe çalışmış olmak

İşin Tanımı:

 • İhtiyaç Analizi, eğitim danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi proje faaliyetlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlamak ve belirlenen faaliyetlerin başarı ile uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek,
 • Projede yer alan firmaların ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için yurt dışında ilgili firmalar ve sektörel derneklerle irtibata geçerek pazar geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • Proje kapsamında yer alan firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak alınacak hizmet alımı süreçlerini yönetmek, en iyi hizmetin en uygun fiyata alınmasını sağlamak,
 • UR-GE Projesinin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Proje faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili sektör dernekleri, üniversite, kalkınma ajansları, ihracatçılar birliği gibi kurumlarla ilişkiler geliştirmek,
 • Sektörel trend ve gelişmelerini takip etmek,
 • Firmalar arasında güven ve işbirliği ortamını yaratacak faaliyetlerde bulunmak,
 • Firmalar ve İşbirliği Kuruluşu arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
 • Sanayi – Üniversite – Kamu Bağlantısını Kurmak

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği
 3. 1 Adet fotoğraf
 4. YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi
 3. YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi
 4. Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları
 5. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu
 6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
 7. Adli sicil kaydı
 8. Yerleşim yeri belgesi
 9. 4 (dört) adet fotoğraf
 10. Daha önce URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen kurumdan alınan  referans mektubu

Başvuru evraklarının  en geç 18 Ağustos  2023 Cuma Günü saat 17:30'a kadar Genel Sekreterliğimizin   uludag@uib.org.tr 

e-posta adresine  gönderilmesini rica ederiz.