ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2019-2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 26.03.2021 tarih 2021/92-955 sayılı yazıda, 1819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ticaret Sicili Yönetmeliğinde geçen "temsile ve ilzama" ibareleri "temsile" şeklinde değiştirildiği, bu kapsamda, Ticaret Sicil Yönetmeliğindeki mezkur değişiklikler göz önüne alınarak, 6102 sayılı Kanunun amir hükümlerinde ilzam yetkisine yer verilmemesi ve temsil yetkisinin anılan Kanunun sistematiğinde ilzam yetkisini kapsayacak bir şekilde düzenlenmesi sebebiyle genel kurul ve yönetim kurullarında tüzel kişilerin temsil edilebilmesi bakımından yetki belgelerinde veya imza sirkülerlerinde temsil yetkisinin belirtilmesinin yeterli olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Genel Kurullara ilişkin güncel duyurumuz ekte sunulmakta olup; genel kurullarda tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişiler için Genel Sekreterliğimize ibraz edilecek belgelerde yönetmelikteki diğer koşullar uygun olmak kaydıyla “temsil” yetkisi ibaresi yeterli kabul edilecektir.

Bilgi ve gereği arz olunur.

e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

EK: OİB Üyeleri'ne 197 Nolu Sirküler (5 Sayfa)