DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ

29.5.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan DİR Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/10) ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir. 
(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”
 
Aynı Tebliğe geçici 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.Bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra (29.5.2020) düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri için uygulanır.”