YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Resmi Gazete'de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı. Söz konusu Karar ile;

Madencilik, belediyeler, demir, deniz ve havayoluna yönelik yatırımlar, teknoloji yatırımları, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, çevre lisansı alımına yönelik yatırımlar, ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleşecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları ve farklı bir çok sektöre yönelik düzenleme yapıldı.

Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1 milyon TL'den 1,8 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesis yatırımları hariç olmak üzere, kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz ve kâr payı desteği uygulanmayacak.

Beşinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanacak öncelikli yatırım konuları arasına asgari yatırım tutarı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları eklendi.

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları, Asgari 50.000 metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları ile asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım veya bertaraf tesisi yatırımları ise bu liste kapsamından çıkarıldı.

Kararın geçici 8. maddesinde yapılan değişiklikle, imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları için; 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanması hüküm altına alındı. (1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.)

Kararla, yatırım teşvik uygulaması bölgeleri yeniden düzenlendi. (1.1.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Kararla ayrıca, tütün ürünleri imalatı, güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar ile doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına dahil edildi.

Yapılan değişiklikle, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmesi için öngörülen asgari 10.000 metrekare toplam kapalı alan şartı 5.000 metrekareye indirildi.

Bu kapsamda spor tesisleri için teşvik belgesi düzenlenebilmesi için öngörülen 10 milyon TL'lik sabit yatırım şartı da 15 milyon TL'ye çıkarıldı.

Karar değişikliğiyle, alt bölge desteklerinden yararlanabilecek ilçeler de yeniden düzenlendi. (1.1.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Belirtilen maddeler dışındakiler için yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek söz konusu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-27.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.